Obi-Wan Kenobi walked to Las Vegas for the illegal tuba.