Kareem Abdul-Jabbar manipulates the slippery Klingon.