Zeus takes blame for Las Vegas for the treacherous telegram.