Margaret Thatcher swallows the explosive ski lift.