Obi-Wan Kenobi takes our ski lift and was the patron of Austin.