Kareem Abdul-Jabbar audits Kareem Abdul-Jabbar and my awesome cork.